Návštěvní řád KD Milovice

 1. Zakoupením vstupenky divák souhlasil s  návštěvním řádem a obchodními podmínkami KD. 
 2. Změna programu vyhrazena.
 3. Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j), zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, nelze od nákupu vstupenek odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje.
 4. Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení, není-li stanoveno jinak. Informace vydává obchodní oddělení KD.
 5. Vznikne-li nečekaná technická závada, ale je odehráno celé představení, není nárok na finanční kompenzaci.
 6. Při zakoupení vstupenek si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
 7. Vstup a pobyt v divadle je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů divadla.
 8. Každá osoba vstupující do KD je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování KD či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 9. Do KD vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 10. Provozovatel divadla si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, která nevyhoví předpisům, tj. návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.
 11. Návštěvníci divadla se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technikům divadla, hercům a dalšího personálu.
 12. Každá osoba bez rozdílu věku vstupující do KD je povinna se prokázat platnou vstupenkou. Návštěvníci mladší 15 let se smí po KD pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby.
 13. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr.zák.“) nebo přestupku bude z divadla vyvedena a předána Policii ČR, tzn., ten kdo:
  • úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění (§ 180 tr. zák., např. požár, povodeň, tedy hrozí-li návštěvníkům bezprostřední nebezpečí velkého rozsahu),
  • nabízí návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku (§ 187 tr. zák.),
  • svádí návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu (§ 188 a) tr. zák.),
  • šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby (§ 190 tr. zák.),
  • užije násilí proti skupině návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví (§ 196 tr. zák.),
  • veřejně hanobí některý národ, jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod. (§ 198 tr. zák.),
  • veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě (§ 198a),
  • veřejně šíří poplašnou zprávu (§ 199 tr. zák., např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.),
  • dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti tím, že např. ruší průběh představení, napadne některého nebo skupinu návštěvníků apod. (§ 202 tr. zák.),
  • způsobí jinému návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví (§ 224 tr. zák.),
  • užije násilí vůči jinému návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci (§ 234 tr. zák.),
  • zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v divadle a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou (§ 257 tr. zák.)
 14. Na požádání pověřené osoby je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách objektu divadla založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor KD a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka do divadla platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, tzn. s kontrolním ústřižkem a opravňuje pouze k jednomu vstupu do divadla.
 15. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v KD závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pověřené osobě.
 16. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pověřenou osobu nebo zaměstnance divadla. Provozovatel KD nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
 17. V KD platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na jeviště a do hlediště.
 18. Do KD je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 19. V KD je zcela zakázáno kouření a je zakázáno používat otevřený oheň. Nedodržuje-li návštěvník v KD zákaz kouření, a to ani po výzvě provozovatele KD, aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil, je provozovatel divadla oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.
 20. V případě evakuace objektu KD je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 21. Návštěvník KD vyjadřuje souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů jeho osoby pro další použití a potřeby propagace kulturního domu.
Více ...